Условия

Ползването на сайта /платформата/ от потребители е обвързано с приемането на настоящото споразумение за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля, да не ползвате и посещавате този сайт /платформа/ и да не влизате в обусловени от него правоотношения.

1.https://yasnovidci.com/ е уеб-базирана платформа, която не носи отговорност за верността и пълнотата на предоставените от клиентите на платформата данни, информация, снимков и видео-материал и/или предоставени и рекламирани от клиентите на платформата услуги, качени в сайта от издателя на платформата. Издателят на сайта не носи отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни и/или умишлени технически и/или други фактори и/или злонамерена външна намеса.

2. https://yasnovidci.com/ не отговаря за причинени вреди, пропуснати ползи и възникнали задължения, както и за претенции и искове, предявени във връзка с използването на този сайт и на неговотo съдържание от страна на потребителите, както и на съдържанието на свързаните с него страници. 

3. Потребителят изрично се съгласява да използва https://yasnovidci.com/ изцяло на свой риск и отговорност за информираност.

4. Съдържащите се в този сайт материали, информация, снимки, контакти и услуги са предоставени на издателя на платформата от клиентите на платформата. Така предоставените на издателя на платформата от клиентите на платформата материали, информация, снимки, контакти и услуги не са непременно изчерпателни, пълни, точни, достоверни и актуални и е възможно да съдържат неточна, непроверена, некоректна, измамна или подвеждаща за потребителите на сайта информация, за които https://yasnovidci.com/ не поема никаква отговорност. 

5. Информацията, която се съдържа в този уеб-сайт и в свързаните с него страници, е обща и не следва да се възприема като съвет, към който да се придържате в конкретен случай. Ние не гарантираме, че информацията предоставената в тази страница или в свързаните с нея страници е достоверна и/или подходяща за конкретния случай на потребителя. 

6. Посещението и ползването на раздели от настоящия сайт не изисква регистрация от потребителите и не се събира и съхранява никаква информация.

7.https://yasnovidci.com/ не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за липса на достоверност, неточност, пълнота и актуалност на информацията, представена на настоящата платформа. Възприемането на информацията представена на настоящия сайт може да зависи от множество личностни или други характеристики и/или фактори, присъщи за всеки от конкретните потребители на сайта, в това число интелектуални,образователни, псхилогически, научни, делови, икономически и финансови, и в тази връзка посетителят на сайта/платформата трябва и е длъжен да осъзнава и приема риска свързан с неправилното разбиране, тълкуване и използване на представената информация. 

8. https://yasnovidci.com/ не поема никаква отговорност за преки и/или косвени вреди, които са в резултат от ползването или от невъзможността за ползване на сайта и/или на ползването на свързаните и предоставяни на платформата услуги и/или информация от клиентите на сайта.

9. Потребителят на https://yasnovidci.com/ се задължава да не търси съдебна отговорност от https://yasnovidci.com/, респективно от неговите собственици и служители, за вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите на сайта.